• 1
  • 2
Dzisiaj jest: 4 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

O Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach ul. Poznańska 19 a 74-407 Boleszkowice Rozdział II Zakres działalności, cele i zadania. § 8. Celem Centrum Kultury jest wielokierunkowa działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Boleszkowice. § 9. 1. Centrum Kultury realizuje cele poprzez: 1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej, narodowej i państwowej, 2) promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, 3) edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, 4) inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, 5) prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne, 6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej, 7) stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie, 8) organizowanie konkursów, 9) organizowanie spotkań z ludźmi kultury, Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 602 10) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 11) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 12) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 13) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych, 14) popularyzację książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa, 15) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 2. Zadania wymienione w ust. 1 Centrum Kultury realizuje poprzez: 1) organizowanie kół zainteresowań, klubów, amatorskich zespołów artystycznych – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej oraz zapewnienie jej właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry, niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji osiągnięć, 2) organizowanie imprez: rozrywkowych, okolicznościowych, spektakli, festynów, wystaw, odczytów, itp., 3) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 4) wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich na miejscu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, 5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej oraz podejmowanie działań kulturotwórczych, wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, 6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej i instruktorskiej, 7) współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, 8) prowadzenie, jako dodatkowej działalności gospodarczej, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową. § 10. Do zakresu działania Centrum Kultury należy w szczególności: Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 602 1) propagowanie kultury i tradycji regionu, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej, 2) organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, 3) organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny, 4) organizacja i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań, 5) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, 6) wspieranie i promocja regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru, 7) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym, 8) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców, 9) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży, 10) współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury, 11) prowadzenie działalności dydaktyczno-informatycznej, 12) organizacja szkoleń, konferencji i seminariów. § 11. Do zakresu działania komórki organizacyjnej pn. Biblioteka Publiczna należy przede wszystkim:  gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół i przedszkola,  przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,  wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,  popularyzacja książki, czytelnictwa i innych dziedzin kultury,  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,  współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,  wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji,  sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie jej personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej, Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 602  tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych,  organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy. § 12. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Myśliborzu i Książnica Pomorska w Szczecinie. Rozdział III Zarządzanie i organizacja § 13. 1. Działalnością Centrum Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz oraz odpowiada za gospodarkę finansową Centrum Kultury. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Boleszkowice na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora. 4. Pracowników Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor Centrum Kultury. 5. Zasady wynagradzania określa regulamin wynagradzania pracowników Centrum Kultury wprowadzony przez Dyrektora Centrum Kultury.